Aktualności

Witamy
Serdecznie witamy naszych Przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi. Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz wspaniałej zabawy. A wszystkim członkom naszej "Delfinkowej" rodziny życzymy, aby ten rok szkolny przyniósł wiele nowych przygód, sukcesów, przedszkolnych przyjaźni i uśmiechów od ucha do ucha

 
Wysłano 01 Września 2019
Uwaga Rodzice!!! Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Rodzice,

zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej przesyłamy link do strony WWW, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl


Korzyści:

  • Szkoła nie musi podejmować decyzji dotyczących ubezpieczeń.
  • Szkoła nie będzie ubezpieczającym na polisie - nie będzie odpowiedzialna finansowo, nie będzie również zbierała składek od poszczególnych rodziców/klas.
  • Do ubezpieczenia można przystąpić on-line, bez wychodzenia z domu – bez zbędnego angażowania dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców.
  • Wszelkie niezbędne dokumenty wysyłamy na wskazany adres e-mail.
  • Ubezpieczyć się może nawet jedna osoba.
  • Ochrona rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia i będzie obowiązywała przez cały rok kalendarzowy.
  • Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności.
  • 7 wariantów do wyboru, różne sumy ubezpieczenia i opcje dodatkowe.
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków - 24h/dobę na całym świecie.
  • Ubezpieczenie zawarte jest w opcji z szeroką tabelą uszczerbków.

Ubezpieczenie NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym, można mieć kilka polis NNW. W razie wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie z każdej polisy.

Wysłano 29 Sierpnia 2019
informacja o wyborze wykonawcy

Ustka, dnia 29 lipca 2019 r.

Zamawiający: Miejskie Przedszkole Nr 2 „Delfinki” w Ustce

Adres: 76-270 Ustka, ul. Żeromskiego 13

 

INFORMACJA

O WYBORZE WYKONAWCY W ZAKRESIE

postępowania na „zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć z kompetencji kluczowych i specjalistycznych.

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej         w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na „zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”, w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena – 80%, termin wykonania – 20%), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

P.W.D. APEX

97 – 500 Radomsko, Strzałków ul. Kopernika 12

Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz najbardziej korzystny termin wykonania zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Poniżej prezentuję zestawienie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im punktacją wg kryterium oceny ofert:

 

L. p.

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznana punktacja

Streszczenie ofert

1.

P.W.D. APEX

97 – 500 Radomsko, Strzałków ul. Kopernika 12

100

Niepodlegająca odrzuceniu

2.

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Opalińskiego 4, 37 – 300 Leżajsk

49,20

Niepodlegająca odrzuceniu

           

Wysłano 29 Lipca 2019

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Następna >>Dodaj przedszkolnego newsa

Pozostałe
Aktualności

Kliknij aby przejść do pozostalych aktualności

Logopeda


Kontakt

Miejskie Przedszkole Nr 2 "Delfinki"
ul. St. Żeromskiego 13,
Ustka 76-270
tel. 059 8 144 993
e-mail:
Dyrektor: mp2delfinki@wp.pl
Księgowość: mp2ustka@op.pl
przedszkole_delfinki