Aktualności

informacja o wyborze wykonawcy

Ustka, dnia 29 lipca 2019 r.

Zamawiający: Miejskie Przedszkole Nr 2 „Delfinki” w Ustce

Adres: 76-270 Ustka, ul. Żeromskiego 13

 

INFORMACJA

O WYBORZE WYKONAWCY W ZAKRESIE

postępowania na „zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć z kompetencji kluczowych i specjalistycznych.

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej         w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na „zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”, w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena – 80%, termin wykonania – 20%), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

P.W.D. APEX

97 – 500 Radomsko, Strzałków ul. Kopernika 12

Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz najbardziej korzystny termin wykonania zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Poniżej prezentuję zestawienie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im punktacją wg kryterium oceny ofert:

 

L. p.

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznana punktacja

Streszczenie ofert

1.

P.W.D. APEX

97 – 500 Radomsko, Strzałków ul. Kopernika 12

100

Niepodlegająca odrzuceniu

2.

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Opalińskiego 4, 37 – 300 Leżajsk

49,20

Niepodlegająca odrzuceniu

           

Wysłano 29 Lipca 2019
Zaproszenie do złożenia oferty

Ustka, dnia 18 lipca  2019 r.

       

         ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

 

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

  Dane Zamawiającego: Miejskie Przedszkole Nr 2 „Delfinki” w Ustce

  Dokładny adres: 76-270 Ustka, ul. Żeromskiego 13

  Adres strony internetowej Zamawiającego: www.delfinki.ustka.pl ;

  Adres e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: mp2delfinki@wp.pl

  NIP: 839-314-38-57

  REGON: 221140632

  Godziny pracy Zamawiającego:    od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do godz. 17:00,

                                                   

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  2.1 Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska””, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć z kompetencji kluczowych i specjalistycznych.

  2.2 Zakres wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia.

  2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem nowych i fabrycznie zapakowanych pomocy dydaktycznych do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ustce.

  2.4. Dostarczony sprzęt powinien posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).

  2.5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

  2.6. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

  2.7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

   

3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego słownika zamówień CPV:
37524100-8 Gry edukacyjne
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
32353000-2 Nagrania dźwiękowe
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
22110000-4 Drukowane książki

4. Zasady realizacji:

4.1. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

4.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą na podstawie pkt. 8 zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

5. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

6.5. Zamawiający, stosownie do dyspozycji określonej w art. 24 ust. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania.

6.7. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP, zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do Zaproszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

6.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny:

7.1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest podać cenę  łączną (ryczałtową) za realizację całości przedmiotu zamówienia.

7.2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

7.3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m. in. koszty sprzętu, wyposażenia, transportu, a także podatek VAT.

7.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

7.5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

8.1. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:

cena - 80%,

termin – 20%.

8.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi  sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

8.2.1 cena (C) – ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 80. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C=Cn/Cb x 80

gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto
badanej oferty

8.2.2 termin (T)ocenie zostanie poddany zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty termin wykonania zamówienia o których mowa w pkt. 2 zaproszenia, liczony od dnia podpisania umowy. Maksymalna liczba punktów – 20. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie przyznana wg poniższych zasad:

   1. za termin wykonania zamówienia wynoszący powyżej 14 dni – 0 pkt.,

   2. za termin wykonania zamówienia wynoszący powyżej 7 do 14 dni – 10 pkt.,

   3. za termin wykonania robót wynoszący do 7 dni – 20 pkt.,

 

8.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:

P = C + T

8.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający z tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

9. Termin i sposób złożenia oferty:

9.1. W przypadku zainteresowania Państwa realizacją przedmiotowego zamówienia, proszę o złożenie swojej oferty w formie pisemnej i przesłanie jej na poniższy adres e-mail:
mp2delfinki@wp.pl,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2019 r.

9.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

9.3. Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisana zostanie odrzucona.

9.4. Oferta winna składać się z:

9.4.1. Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,

9.4.2. Oświadczenia, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

9.5. W przypadku złożenia oferty niepodpisanej, niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych informacji, bądź niepotwierdzającej spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 6 zaproszenia, Zamawiający odrzuci ofertę – oferta nie będzie brana pod uwagę.

9.6. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.

9.7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt. 1 zaproszenia.          

10. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stornie internetowej Zamawiającego  www.delfinki.ustka.pl oraz przesłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

11. Osoba upoważniona do kontaktów:

Zdzisława Zięba – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ustce, tel. 59 814 49 93, e-mail: mp2delfinki@wp.pl.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załączniki do pobrania ze strony BIP Miejskiego Przedszkola Nr 2 "Delfinki w Ustce":

https://bip.um.ustka.pl/a,27722,zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-dostawe-pomocy-dydaktycznych-w-ramach-projektu-pn-upowszechnianie-.html

Wysłano 18 Lipca 2019
Dzień Dziecka
Pierwszy czerwca to wyjątkowy dzień dla każdego z nas, a szczególnie dla najmłodszych naszych pociech. Z tej okazji panie z przedszkoli i żłobka przygotowały dla maluszków przedstawienie pt.: "Rzepka", które wystawiły w usteckim Domu Kultury, a starsze dzieci korzystały z wielu atrakcji na terenie OSiR-u. Oczywiście w przedszkolu też świetnie się bawiliśmy, a nasze panie kucharki przygotowały dla dzieci specjalny obiadek i podwieczorek


a47.jpg
Wysłano 06 Czerwca 2019

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Następna >>Dodaj przedszkolnego newsa

Pozostałe
Aktualności

Kliknij aby przejść do pozostalych aktualności

Logopeda


Kontakt

Miejskie Przedszkole Nr 2 "Delfinki"
ul. St. Żeromskiego 13,
Ustka 76-270
tel. 059 8 144 993
e-mail:
Dyrektor: mp2delfinki@wp.pl
Księgowość: mp2ustka@op.pl
przedszkole_delfinki