Aktualności

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Miejskim Przedszkolu Nr 2 "Delfinki" w Ustce


            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na stanowisko Główny księgowy, została wybrana: Pani Justyna Wysoczańska  zamieszkała w Dalimierzu Przewłockim.

Uzasadnienie wyboru

            Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie w pracy samorządowej oraz umiejętności i wiedzę pozwalającą realizować zadania na stanowisku objętym naborem.


Ustka, dnia 16 kwietnia 2019 r.Wysłano 16 Kwietnia 2019
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 "DELFINKI" W USTCE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY - 1/2 etatu

oferta z dnia 26.03.2019r

 

1 Wymagania formalne:

1) obywatelstwo polskie i znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) wykształcenie:

- ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,  lub

-średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i sześcioletnia praktyka w księgowości, lub

- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy,

6) gotowość podjęcia pracy od 1 maja 2019 r.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

2) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

4) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

5) znajomość przepisów płacowych (znajomość Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela),

6) znajomość przepisów ZUS,

7) umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do prowadzenia księgowości jednostki pakietu programów finansowo-księgowych ProgMan

8) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,

9) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu  pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

10) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,

11) umiejętność analitycznego myślenia,  

12) dyspozycyjność, punktualność, sumienność, skrupulatność, kreatywność,

13) wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) terminowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z zatwierdzonym planem finansowym jednostki,

4) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  i finansowych,

5) kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów, dekretowanie, księgowanie oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, finansowym dokumentów księgowych,

6) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,

7) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

8) sporządzanie list płac i prowadzenie związanej z tym dokumentacji płacowej, dokumentacji ZUS i podatkowej,

9) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,

10) prowadzenie ewidencji syntetycznej, analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

l1) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

4. Informacja o warunkach  pracy na stanowisku:

1) praca na stanowisku głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo,

2) praca na stanowisku urzędniczym podległym bezpośrednio Dyrektorowi Przedszkola,

3) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych przez cały czas pracy w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 2 "Delfinki" w Ustce (budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),

4) umowa o pracę na czas  określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy bez przeprowadzania kolejnego naboru,

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV)  z uwzględnieniem przebiegu nauki i pracy zawodowej;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

6) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem;

7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku głównego księgowego;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 14, poz. 114 z póżn. zm.);

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji.

Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego"

w Miejskim Przedszkolu nr 2 "Delfinki", ul. Żeromskiego 13, 76-270 Ustka,

w terminie do dnia 10.04.2019r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Placówki).

 

2) Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą przesłane drogą elektroniczną, lub bez kompletu wymaganych dokumentów,  nie będą rozpatrywane.

 

7. Inne informacje:

1) Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.04.2019r. o godz. 10.00,

2) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie,

3) kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani,

4) informacja o wyniku naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ustce (http://www.delfinki.ustka.pl/aktualnosci.php). Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gminy Ustka (http://bip.um.ustka.pl) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Przedszkola Nr 2 "Delfinki" w Ustce. Osoba do kontaktu, dyrektor placówki:

Zdzisława Zięba, tel. 59 8 144 993

f) dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

  1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 2 „Delfinki” z siedzibą przy ul. St. Żeromskiego 13, 76-270 Ustka.

  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Kamiński, z którym można kontaktować się e-mailowo: pkaminski@kancelariapiatak.pl.

  3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  5. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 22 Kodeksu Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych.

  6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz określonym w wymogach prawa.

  7. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

  8. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Miejskie Przedszkole Nr 2 "Delfinki" nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Wysłano 26 Marca 2019
Konkuts języka angielskiego
7 lutego w Niepublicznym Przedszkolu ,,Na Wydmie" odbyła się III Międzyprzedszkolna Olimpiada z Języka Angielskiego. Nasze przedszkole reprezentowali: Maks Brzeziński, Miłosz Grzelak i Szymon Kowalski. Maks i Miłosz zajęli I miejsce, Szymon II miejsce. Serdecznie gratulujemy naszym laureatom i życzymy dalszych sukcesówa43.jpg
Wysłano 27 Lutego 2019

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Następna >>Dodaj przedszkolnego newsa

Pozostałe
Aktualności

Kliknij aby przejść do pozostalych aktualności

Logopeda


Kontakt

Miejskie Przedszkole Nr 2 "Delfinki"
ul. St. Żeromskiego 13,
Ustka 76-270
tel. 059 8 144 993
e-mail:
Dyrektor: mp2delfinki@wp.pl
Księgowość: mp2ustka@op.pl
przedszkole_delfinki