Aktualności - Logopeda

Okres przedszkolny - najlepszy czas na rozpoczęcie zajęć logopedycznych

OKRES PRZEDSZKOLNY – NAJLEPSZY MOMENT NA ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

 

Dzieci rozpoczynające szkołę powinny mieć już nabytą poprawność językową, co jest podstawowym warunkiem ich powodzenia w nauce.

W tym okresie nasz „malec” powinien już poprawnie formułować swoje myśli, budować zdania zgodnie z zasadami gramatyki oraz prawidłowo realizować wszystkie głoski – z zachowaniem akcentu, melodii i rytmu.

Dzieci rozpoczynające szkołę powinny nie tylko prawidłowo wymawiać wszystkie głoski ale również poprawnie różnicować je i identyfikować w wyrazach. Jest to podstawą do opanowania analizy i syntezy dźwiękowej, a co za tym idzie do późniejszej nauki czytania i pisania.

 

Dlatego tak ważne jest, aby nasze dzieci jak najwcześniej rozpoczęły pracę nad wyrównywaniem opóźnień w rozwoju mowy. Okres przedszkolny jest więc najlepszym momentem na rozpoczęcie zajęć logopedycznych. Młodsze dziecko łatwiej przezwycięża złe nawyki wymowy ( które dość często związane są nie tyle z konkretną wadą , co częściej z nawykami wyniesionymi  z najbliższego środowiska).

U dzieci przedszkolnych często trudno jest uzyskać prawidłową artykulację (wymowę) danej zaburzonej głoski, ale jeśli już nam się to powiedzie, to w stosunkowo krótkim czasie łatwo i szybko prowadzi to do ich utrwalenia. Znacznie trudniej jest opanować nieprawidłową wymowę dzieciom starszym, które już mają utrwalone pewne nawyki mowy i wymowy.

W okresie przedszkolnym można prowadzić zajęcia logopedyczne w różny sposób: mogą to być zajęcia indywidualne ale także i grupowe prowadzone w formie zabawy. Można również pewne elementy wykorzystywać na zajęciach muzycznych lub rytmicznych. Okres przedszkolny jest również takim czasem, gdy dziecko nie słyszy wad wymowy swoich rówieśników, ponieważ jest to naturalny proces rozwoju. Natomiast dzieci starsze rozróżniają już prawidłową i wadliwą wymowę. W związku z tym często dochodzi do przedrzeźniania. Ma to wpływ na dalszą pracę z dzieckiem, głównie z dziećmi jąkającymi się.

Szybkie zlikwidowanie wad wymowy daje nam duże prawdopodobieństwo tego, iż nie odbije się to w późniejszym czasie w nauce pisania i czytania.

Największy wpływ na te błędy ma mowa bezdźwięczna, której jeśli nie usuniemy do ukończenia przez dziecko 5 roku życia może pozostawić ślady w piśmie dziecka. Jeżeli proces ten będzie się dłużej utrzymywał może doprowadzić to do dysortografii. Chodzi tu o poprawne wybranie głoski w wyrazie np.  żaba dziecko z zaburzeniami będzie się zastanawiało czy wpisać ż czy sz, a nie myśli o tym czy użyć ż czy rz.

 

Jeżeli dziecko błędnie realizuje głoski do 6 roku życia – jest to tzw. opóźnienie rozwoju mowy. Natomiast po ukończeniu 7 lat mówimy już o wadzie wymowy.

W okresie do 6 roku życia objawia się to zastępowaniem jednych głosek innymi- prawidłowo wymawianymi np.:

  • Zamiana szeregów: szumiącego (sz, ż, cz, dż), syczącego (s, z, c, dz), ciszącego (ś, ź, ć, dź)

szafa – safa, śafa     sowa – śowa, szowa     żaba – zaba, źaba     sok – śok, szok                      

  • Ubezdźwięcznianie – zastępowanie głoski dźwięcznej –bezdźwięczną ( w-f, k-t, d-t, g-d), np.:

woda – foda     kot – tot     dom – tom     głowa - dłowa

  • Zastępowanie głosek zwarto szczelinowych – szczelinowymi (cz-sz, dż-ż, c-s, dź-ź), np.:

czapla – szapla     dżem – żem     cebula – cebula     dźwig - źwig

  • Zamiana r na l,j  ,np.: rak – jak, lak      rower – jowej, lowel

 

Bardzo ważnym czynnikiem jest również prawidłowa percepcja słuchowa, gdyż nasze dzieci zwykle piszą tak jak wymawiają. Jeżeli późno podejmiemy terapię logopedyczną, wówczas nasza pociecha, która ma zaburzoną percepcję słuchową może wiedzieć, że istnieje różnica np. pomiędzy głoską r a l ale wadliwie ją wypowiada i tak też ją zapisze, np.: bułka – pułka, rak – lak, domek – tomek

Pamiętajmy o tym, że dziecko które kończy 6,7 lat powinno mieć już prawidłowo wykształcony słuch fonemowy.

 

Wniosek:

W wieku młodszym dużo trudniej jest wywołać prawidłowy dźwięk, ale jeśli go już uzyskamy to jest nam dużo łatwiej go utrwalić.

Im później rozpoczniemy terapię logopedyczną, tym mamy większe trudności z prawidłową wymową.

Należy również pamiętać o pewnej granicy wiekowej – 9 lat – gdzie wytwarza nam się tzw postawa artykulacyjna i jest nam trudno przemóc powstałe i utrwalone już nawyki mowy i wymowy.

Wysłano 06 Lutego 2011 przez logopeda
Konkurs logopedyczny

Uwaga !!!

Od  dnia  2.11.2010  rozpoczyna  się  KONKURS  LOGOPEDYCZNY !!!

Chętnych prosimy o zapisanie u logopedy do końca października 2010 r.

Informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.delfinki.ustka.pl

wchodząc na stronę logopedii.

 

Proszę o zaznajomienie się z regulaminem konkursu i zachęcam zarówno Dzieci jak i Rodziców w zaangażowanie się i zapisanie do udziału w konkursie.

Przewidziane nagrody, upominki oraz wyróżnienia !!!

 

                                                               Logopeda  Agnieszka Łukaszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Regulamin  konkursu  logopedycznego                 

ORGANIZATOR  I  CZAS  TRWANIA  KONKURSU

1.        Organizatorem konkursu jest logopeda Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ustce „Delfinki”

2.       Konkurs rozpoczyna się w dniu 2.11.2010 i trwać będzie do 31.05.2011

3.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.06.2011

WARUNKI  UCZESTNICTWA

1.        Uczestnikiem konkursu może być dziecko uczęszczające na zajęcia logopedyczne odbywające się w przedszkolu „Delfinki” w Ustce w roku szkolnym 2010/2011

2.       Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapisanie dziecka przez rodzica/opiekuna u logopedy do dnia 30.10.2010

3.       Uczestnik wraz z rodzicem zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem

4.       Udział w konkursie jest bezpłatny

ZASADY  KONKURSU

1.        Dzieci będą oceniane za:

·        Teczkę

·        Zeszyt

·        Pracę w domu i na zajęciach

·        Wykonanie pomocy logopedycznej do ćwiczeń oddechowych

2.       Logopeda będzie zaznaczał punkty na tablicy podczas zajęć ( tablica do wglądu u logopedy )

3.       Dziecko do 30.04.2011 przyniesie wykonaną przy pomocy rodzica/opiekuna pomoc do ćwiczeń oddechowych oraz ją zaprezentuje

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU  I  NAGRODY

1.        Oceną będą pozytywne buźki na tablicy punktacyjnej oraz estetyka, pomysłowość i zaprezentowanie pomocy logopedycznej

2.       Przy ocenie pod uwagę brane będzie:

·        Przynoszenie teczki na zajęcia

·        Estetyka prowadzenia zeszytu

·        Systematyczna praca w domu

·        Zaangażowanie na zajęciach

·        Wykonanie pomocy logopedycznej do ćwiczeń oddechowych oraz jej prezentacja

3.       Przewidziane nagrody za zajęcie I, II, III miejsca, pozostałe dzieci dostaną drobne upominki oraz wyróżnienia i dyplomy

4.       W skład komisji konkursowej wchodzą:

·        Dyrektor przedszkola  -  Zdzisława Zięba

·        Wychowawca  - Małgorzata Zagóra

·        Logopeda  - Agnieszka Łukaszewska

5.       Nagrody w konkursie  ufundowali:

·        Dyrektor  Przedszkola

·        Logopeda

·        Zbigniew  Łukaszewski  ( Mix Electronics )

OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  I  WYDANIE  NAGRÓD

1.        Ogłoszenie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej przedszkola dnia 12.06.2011

2.       Dzieci zostaną osobiście powiadomione o wynikach konkursu 13.06.2011

3.       Nagrody zostaną wręczone dzieciom indywidualnie w przedszkolu 13.06.2011

 

 

Wysłano 12 Października 2010 przez logopeda
Drodzy Rodzice!!!

Drodzy Rodzice!!!

 

Nauka prawidłowej wymowy jest bardzo trudnym i żmudnym zadaniem zarówno dla Was, jak i dla Waszych pociech. Dlatego bardzo ważne jest to aby pracując z dzieckiem stworzyć atmosferę życzliwości, spokoju i zabawy. Wzajemna akceptacja pomoże Wam w pracy i będzie sprzyjać sukcesom.

                                                              

                                                       Powodzenia !!!

 

 

 

 

PRAWIDŁOWY  PROCES  ROZWOJU  MOWY  DZIECKA

 

Proces rozwoju mowy przebiega pewnymi etapami i trwa kilka lat.

Pierwszym sposobem kontaktu dziecka dorosłym jest krzyk. Jest on dla nas informacją, że dziecko żyje, posiada sprawnie funkcjonujący organ oddechowy oraz, że działają więzadła głosowe.

Między drugim a czwartym miesiącem życia pojawia się głużenie. Głużą dzieci słyszące, niedosłyszące i niesłyszące. Jednak u dzieci niesłyszących głużenie stopniowo zanika i nie pojawia się kolejny etap, którym jest gaworzenie.

 

WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA GŁOSEK

pierwsze miesiące życia

głużenie: powstają przypadkowe dźwięki

ok. 6 miesiąca życia

gaworzenie – powtarzanie usłyszanych dźwięków

1-2 rok życia

Pojawiają się pierwsze wyrazy: mam, tata, baba

Dziecko wymawia samogłoski: a, o, u, i, y, e oraz spółgłoski: p, pi, b, Bi, m, mi, t, d, n

2-3 rok życia

Pojawiają się proste zdania. Dziecko wymawia  samogłoski: ą, ę i spółgłoski: w, wi, f, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, ki, g, gi, h, hi, j, ł, s, z, c, dz

4-5 rok życia

Pojawia się głoska r , czasem głoski sz, ż, cz, dż

5-6 rok życia

Utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż

7 rok życia

Opanowana jest technika mówienia

 

 

 

 

 

Wysłano 30 Września 2010 przez logopeda
Logopeda
Witamy w Aktualnościach. Zapraszamy do odwiedzin. 
Wysłano 12 Września 2010 przez logopeda
Content Management Powered by CuteNews


Dodaj przedszkolnego newsa

Kontakt

Miejskie Przedszkole Nr 2 "Delfinki"
ul. St. Żeromskiego 13,
Ustka 76-270
tel. 059 8 144 993
e-mail:
Dyrektor: mp2delfinki@wp.pl
Księgowość: mp2ustka@op.pl
przedszkole_delfinki