Miejskie Przedszkole Nr 2 „Delfinki” w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej : http://www.delfinki.ustka.pl/

Dane teleadresowe jednostki :

ul. Żeromskiego 13, 76-270 Ustka‎
Tel. + 48 59 8 144 993

email:
Dyrektor: mp2delfinki@wp.pl
Księgowość: mp2ustka@op.pl

Data publikacji strony internetowej : 01.09.2009r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji : 06.03.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:
brak audiodeskrypcji
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:
dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 r. 

Ułatwienia na stronie internetowej:

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury.

Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarek.
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera: 

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 30.03.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 „Delfinki” w Ustce. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności :

Zdzisława Zięba

e-mail: mp2ustka@op.pl

telefon: + 48 59 8144 993 

Procedura wnioskowo - skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Żeromskiego, prowadzą do niego schody. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy otworzyć drzwi wejściowe otwierane za pomocą kart dostępu, osoby nieuprawnione dzwonią dzwonkiem znajdującym się po lewej stronie drzwi, oczekując na  pracownika. Przedszkole posiada monitoring wejść i wyjść, placu zabaw i okalających parkingów.
2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są wszyscy pracownicy.
3. Budynek usytuowany jest na wysokim parterze, na którym znajdują się korytarze i sale przedszkolne. Korytarze i sale przedszkolne znajdują się również na piętrze budynku na które prowadzą schody. Budynek nie posiada wind.
4. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
5. W Przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
6. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem po uprzedniej konsultacji z dyrektorem placówki