Rada rodziców

Rada rodziców jest obligatoryjnym organem przedszkola. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci, a w jej skład wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa wewnętrzną strukturę i tryb jej pracy.


W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Środki te mogą być przeznaczone na zadania statutowe, między innymi na:

  • - organizowanie imprez kulturalno - oświatowych i wycieczek dla dzieci,
  • - finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
  • - finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci,
  • - organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców,
  • - innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rady.

przedszkole_delfinki