Delfinki - przedszkole w Ustce

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedszkola Nr 2 "Delfinki" w Ustce

Miejskie Przedszkole Nr 2 "Delfinki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 2 "Delfinki" w Ustce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zdzisława Zięba.
 • E-mail: dyrektor@delfinki.ustka.pl
 • Telefon: + 48 59 8144 993

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 „Delfinki” w Ustce
 • Adres: ul. Żeromskiego 13, 76-270 Ustka‎
 • E-mail: dyrektor@delfinki.ustka.pl
 • Telefon: + 48 59 8144 993

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Żeromskiego, prowadzą do niego schody. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy otworzyć drzwi wejściowe otwierane za pomocą kart dostępu, osoby nieuprawnione dzwonią dzwonkiem znajdującym się po lewej stronie drzwi, oczekując na  pracownika. Przedszkole posiada monitoring wejść i wyjść, placu zabaw i okalających parkingów.
2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są wszyscy pracownicy.
3. Budynek usytuowany jest na wysokim parterze, na którym znajdują się korytarze i sale przedszkolne. Korytarze i sale przedszkolne znajdują się również na piętrze budynku na które prowadzą schody. Budynek nie posiada wind.
4. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
5. W Przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
6. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem po uprzedniej konsultacji z dyrektorem placówki
7. Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.