Delfinki - przedszkole w Ustce

Rada Rodziców

Rada rodziców jest obligatoryjnym organem przedszkola. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci, a w jej skład wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa wewnętrzną strukturę i tryb jej pracy.

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Środki te mogą być przeznaczone na zadania statutowe, między innymi na:
  • organizowanie imprez kulturalno - oświatowych i wycieczek dla dzieci,
  • finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
  • finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci,
  • organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców
  • innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rady.